Obecné podmínky a podmínky pro služby realitního zprostředkování od ALPHA LUXE GROUP

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.
Tyto Obecné podmínky a podmínky (dále jen "Podmínky") upravují obchodní vztah mezi ALPHA LUXE GROUP doo (dále jen "Zprostředkovatel") a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Klient"), která uzavře písemnou smlouvu o zprostředkování se Zprostředkovatelem. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Klientem. Klient tyto Podmínky uznává a souhlasí s nimi tím, že smlouvu o zprostředkování vyplní v plném rozsahu.

POJMY A JEJICH VÝZNAM

Článek 2

  1. Realitní makléř nebo Makléř je ALPHA LUXE GROUP d.o.o., společnost s ručením omezeným, sídlící na adrese Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Chorvatsko, která splňuje podmínky pro realitní zprostředkování podle zákona o realitním zprostředkování (dále jen "Zprostředkovatel").
  2. Agent realitního zprostředkování je fyzická osoba, která je zapsána v seznamu agentů realitního zprostředkování a je zaměstnána Makléřem nebo je zaměstnána právnickou osobou, která má s Makléřem spolupráci, nebo má osobní spolupráci se Zprostředkovatelem (dále jen "Agent").
  3. Realitní zprostředkování zahrnuje činnosti realitních makléřů při spojování zadavatele a třetí strany, stejně jako vyjednávání a přípravu na uzavření právních transakcí souvisejících s konkrétní nemovitostí, zejména těch souvisejících s nákupem, prodejem, výměnou, pronájmem, leasingem atd.
  4. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře písemnou smlouvu o zprostředkování s Makléřem.
  5. Třetí strana je jakákoli osoba, kterou Makléř hledá spojit s Klientem za účelem vyjednání uzavření právních transakcí souvisejících s konkrétní nemovitostí, bez ohledu na to, zda Makléř také má smlouvu o zprostředkování s Třetí stranou (dále jen "Třetí strana").
  6. Nemovitost se vztahuje na část povrchu země a vše, co je s ním trvale spojeno na nebo pod povrchem, jak je určeno obecným předpisem o vlastnictví a dalších základních právech.
  7. Provize za zprostředkování je částka, kterou musí zadavatel zaplatit Makléři za zprostředkovatelské služby.

NABÍDKA

Článek 3
Nabídka Zprostředkovatele je založena na informacích přijatých písemně a ústně od Klienta. Klient by si měl být vědom možnosti chyb v popisu nemovitosti a ceně a možnosti, že nabízená nemovitost již byla prodána, pronajata nebo stáhnuta z prodeje majitelem nemovitosti. Zprostředkovatel není odpovědný za chyby v popisu nemovitosti nebo ceně nebo jakékoli problémy související s odstoupením majitele nemovitosti od transakce. Nabídky a oznámení by měly být Klientem považovány za důvěrné a smějí být zveřejněny třetím stranám pouze se písemným souhlasem Zprostředkovatele. Pokud je příjemce nabídky Zprostředkovatele již seznámen s nabízenou nemovitostí, musí o tom Makléře okamžitě písemně informovat e-mailem nebo doporučenou poštou.

Dohoda o Zprostředkování Nemovitostí

Článek 4

Dohoda o Zprostředkování Nemovitostí (dále jen "Dohoda") se vztahuje na převod nebo zřízení konkrétních práv k nemovitosti a/nebo majetku spojenému s nemovitostí. Zprostředkovatel, jako středník, je odpovědný za nalezení a spojení s třetími stranami, s cílem vyjednat a dokončit právní transakci jménem Klienta. Klient je povinen zaplatit Zprostředkovateli prostřednický poplatek (dále jen "Poplatek"), pokud je právní transakce úspěšně dokončena. To zahrnuje i uzavření předběžné smlouvy, ve které smluvní strany souhlasí s uzavřením hlavní smlouvy. Dohoda je uzavřena písemně na určitou dobu.

Pokud mají smluvní strany odlišné názory na délku trvání Dohody, Dohoda končí 12 měsíců od data jejího uzavření a může být několikrát prodloužena vzájemnou dohodou.

Exkluzivní Zprostředkování - Exkluzivní Dohoda

Článek 5

Exkluzivní Dohoda o Zprostředkování zavazuje Klienta, aby si nepřizval žádného jiného zprostředkovatele pro zprostředkovanou práci. Pokud Klient uzavře právní transakci mimo Zprostředkovatele během platnosti Exkluzivní Dohody o Zprostředkování, za kterou byl Zprostředkovateli dán zprostředkovatelský příkaz, musí Klient Zprostředkovateli zaplatit poplatek za zprostředkování a všechny další náklady vzniklé během zprostředkování. Zprostředkovatel musí Klienta informovat o právních důsledcích exkluzivního ujednání před uzavřením exkluzivní smlouvy.

Ukončení Zprostředkovatelské Smlouvy

Článek 6

Smlouva o zprostředkování uzavřená na určitou dobu skončí po uplynutí dohodnuté lhůty, pokud smlouva, která byla předmětem zprostředkování, nebyla v této lhůtě dokončena nebo pokud jedna ze stran smlouvu ukončí podle ustanovení zprostředkovatelské smlouvy. Pokud je Klient povinen platit náklady, které vznikly Zprostředkovateli, a bylo to výslovně dohodnuto, pak musí Klient tuto částku Zprostředkovateli uhradit.

Strana zadávající objednávku může zprostředkování zrušit, pokud zrušení není v rozporu s principem dobré víry. Postup zrušení objednávky by neměl být použit k odepření odměny zprostředkovateli nebo vědomému poškození jejich práv. Předpokládáme-li, že během platnosti zprostředkovatelské smlouvy nebo do 12 měsíců od jejího ukončení Klient uzavře právní transakci s třetí stranou, kterou mu představil Zprostředkovatel nebo jiný zprostředkovatel, považuje se, že Klient jednal v rozporu s principem dobré víry a musí uhradit poplatek za zprostředkování.

Povinnosti Zprostředkovatele

Článek 7

Při zprostředkování uzavření smlouvy o prodeji, pronájmu nebo nájmu nemovitosti je Zprostředkovatel povinen zejména poskytnout dokumentaci prokazující vlastnictví nebo jiná absolutní práva k nemovitosti, provést nezbytné kroky k prezentaci nemovitosti na trhu, adekvátně inzerovat nemovitost, a provést všechny další aktivity dohodnuté ve zprostředkovatelské smlouvě, které přesahují obvyklou prezentaci. Zprostředkovatel má právo na speciální, předem určené náklady. Musí umožnit prohlídku nemovitosti a zprostředkovat vyjednávání s cílem uzavřít smlouvu, která je přímo spojena s nemovitostí, o které se jedná, vztahující se k ní, nebo s obchodem, pro který zprostředkovává. Pokud je předmětem smlouvy pozemek, musí zkontrolovat účel pozemku podle předpisů o územním plánování týkajících se daného pozemku. Musí Klienta informovat o všech relevantních okolnostech, které zná nebo by měl znát, a seznámit Klienta s ustanoveními zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (OG 108/17, 39/19).

Po uzavření kupní smlouvy a s Klientem nabyvatele nemovitosti, pokud má tento zájem a bez práva na další odměnu, se Zprostředkovatel zavazuje provést jednu nebo více z následujících činností:

  1. ve spolupráci s poskytovateli právní pomoci;
  2. v případě společností poskytujících komunální služby, zaregistrovat Klienta jako nového uživatele služeb.

Povinnosti Klienta

Článek 8

Uzavřením Zprostředkovatelské Smlouvy s Zprostředkovatelem se Klient zavazuje k následujícím povinnostem: poskytnout důkaz o splnění závazků vůči třetím stranám a zaregistrovat jakékoliv neregistrované zástavní právo na nemovitosti, která je předmětem smlouvy, poskytnout Zprostředkovateli energetický certifikát nemovitosti, informovat Zprostředkovatele, zda nemovitost představuje manželský majetek Klienta a jeho manžela/manželky či mimomanželského partnera, poskytnout Zprostředkovateli a třetí straně zainteresované v uzavření zprostředkovaného obchodu veškeré relevantní informace o požadované nemovitosti, což zahrnuje popis nemovitosti a cenu. Klient musí písemně informovat Zprostředkovatele o všech změnách týkajících se obchodu, pro který pověřil zprostředkovatele, zejména těch, které se týkají vlastnictví nemovitosti. Současně s uzavřením právního obchodu musí Klient uhradit náklady na zprostředkování.

Klient není povinen vstoupit do jednání o uzavření zprostředkovaného obchodu s třetí stranou nalezenou zprostředkovatelem nebo uzavřít právní smlouvu. Klient by však byl odpovědný za škody, pokud by nejednal v dobré víře, a musí uhradit všechny náklady vzniklé během zprostředkování, které nesmí být nižší než 1/3 dohodnutého poplatku, ale ne vyšší než dohodnutý poplatek. Klient bude odpovědný za škody, pokud by jednal podvodně a neposkytl nebo poskytl nepřesné informace relevantní pro zprostředkovaný obchod. Škoda bude vypočítána na základě nákladů vzniklých Zprostředkovateli v daném obchodu, které činí alespoň 1/2 dohodnutého poplatku.

Poplatek za Zprostředkování

Článek 9

Smlouva stanovuje výši poplatku za zprostředkování, která může být buď procentem z kupní ceny nemovitosti, nebo pevnou částkou. V případě nájmu nebo pronájmu je poplatek stanoven na základě měsíčního nájmu nebo částky za pronájem, kromě nájmů delších než 60 měsíců (5 let), kde je poplatek alespoň 150 % z měsíčního nájmu nebo částky za pronájem. Dohodnutý poplatek za zprostředkování zahrnuje všechny akce uvedené v článku 7 Všeobecných obchodních podmínek. Pokud však Zprostředkovatel vykonává činnosti na žádost Klienta, které nejsou pokryty článkem 7, činí hodinová sazba za zprostředkování 50 € (slovy: padesát euro). Pokud Zprostředkovatel provádí dodatečné činnosti na žádost Klienta, které nejsou pokryty článkem 7, musí Klient uhradit Zprostředkovateli hodinovou sazbu za zprostředkování a vzniklé náklady. Datum splatnosti hodinové sazby a úhrady nákladů je 15 dní od jejich vzniku. Pokud právní transakce zahrnuje předběžnou smlouvu, ve které se Klient a třetí strana dohodnou na uzavření hlavní smlouvy o nemovitosti, včetně zálohy a části kupní ceny, je poplatek za zprostředkování splatný ve dvou stejných částech: první v den zaplacení zálohy a části dohodnuté kupní ceny, a druhá v den uzavření hlavní smlouvy. Pokud právní transakce zahrnuje předběžnou smlouvu bez zálohy nebo dohodnuté kupní ceny, je poplatek splatný v den uzavření hlavní smlouvy nebo v den uplynutí doby určené v předběžné smlouvě na uzavření hlavní smlouvy. Pokud se Klient nebo třetí strana stáhnou ze zprostředkované transakce, musejí stále zaplatit poplatek za zprostředkování, jak je stanoveno v tomto článku a uzavřené smlouvě o zprostředkování.

Pokud Klient uzavře právní transakci s třetí stranou, kterou přivedl Zprostředkovatel a která dosáhne stejného účelu jako zprostředkovaná transakce, musí také zaplatit Poplatek.

Předpokládá-li Klient, že uzavře právní transakci jinou než zprostředkovanou, která dosáhne stejného účelu nebo se týká nemovitosti, jež byla předmětem zprostředkování, musí zaplatit Poplatek dle ceníku Všeobecných obchodních podmínek.

Považuje se, že Zprostředkovatel umožnil Klientovi kontaktovat třetí stranu, pokud Klientovi přímo ukázal nemovitost, domluvil schůzku mezi Klientem a třetí stranou, poskytl e-mailovou adresu třetí strany nebo informoval Klienta o poloze nemovitosti.

Zprostředkovatel má nárok na odměnu do 12 měsíců od ukončení Smlouvy, pokud Klient uzavře právní transakci s třetí stranou, která byla především důsledkem jednání Zprostředkovatele před ukončením.

Pokud Klient odstoupí od uzavření zprostředkované transakce poté, co byla podána přijatelná nabídka, musí zaplatit dohodnutou částku Poplatku.

Klient je rovněž povinen zaplatit Poplatek, pokud smlouvu o zprostředkované právní transakci uzavře s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou spojenou manželstvím, mimomanželským nebo rodinným vztahem, členstvím nebo řízením orgánů, nebo jakýmkoli jiným způsobem s třetí stranou, bez ohledu na to, zda tato osoba účastnila jednání.

KONEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10
Tato smlouva podléhá Zákonu o zprostředkování nemovitostí, Zákonu o občanských závazcích a dalším platným právním předpisům pro věci, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny. Tato Všeobecná obchodní podmínka nabyly účinnosti dne 1. ledna 2020.
Jakékoli změny nebo doplnění, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, jsou platné pouze v případě, že je Zprostředkovatel písemně přijme. V případě individuální smlouvy s hlavním principem, který se liší od ustanovení této smlouvy, se budou uplatňovat požadavky samostatné smlouvy.
ALPHA LUXE GROUP d.o.o., zastoupena Robertem Budimirem, generálním ředitelem.

CENÍK POPLATKŮ ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

I. NÁKUP A PRODEJ: Provize se vypočítá jako procento z celkové ceny nákupu nebo prodeje, přičemž nejvyšší provize je 6 % a nejnižší 4 %.
II. PRODEJ: Provize za zprostředkování prodeje nemovitosti (účtovaná od prodávajícího) je 2-4 %, ale minimálně 1 000,00 eur.
III. NÁKUP: Provize za zprostředkování při nákupu nemovitosti (účtovaná od kupujícího) je 2-3 %, ale minimálně 1 000,00 eur.
IV. VÝMĚNA: Při výměně nemovitostí je provize 2-3 % účtována od každé strany, vypočítána z hodnoty nemovitosti získané každou stranou.
V. NÁJEM A PRONÁJEM: Provize se účtuje jako procento z nájemného a platí ji obě strany.

Ceny jsou předmětem Zákona o zprostředkování nemovitostí a dalších platných právních předpisů.